Foreningens vedtægter

Velkommen til Møns Husflid Møn Husflid er oprettet i 1866. Foreningen er en sammenslutning af flere husflidforeninger på Møn. Møn Husflid har i dag nye og moderne lokaler i Foreningernes Hus på Rødkildevej nr.9 4760 stege. Møn Husflid har hele kælderen arealet. Her er lokaler til Trædrejning, sølvarbejde og an

Vedtægter for Møns Husflidforening

 

 

§ 1.   Foreningens navn er Møns Husflid. Foreningen hjemsted er Møn

 

§ 2.   Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora

 

§ 3.   Foreningens formål er at fremme og udvikle kreative aktiviteter med vægt på fællesskab og tilbud om undervisning i relevante sammenhæng.

 

§ 4.   Alle interesserede kan optages som medlemmer. Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Betaling for deltagelse i foreningens aktiviteter, fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 5.   Udmeldelse sker automatisk hvis det årlige kontingent ikke betales rettidigt, eller ved skriftlig henvendelse til formanden. Desuden kan bestyrelsen udelukke eller ekskludere et medlem, hvis denne handler til skade for foreningen, eller ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

 

§ 6.   Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, de konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden fungerer tillige som ulønnet skoleleder.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år, med 3 medlemmer på valg i ulige år og 4 medlemmer på valg i lige år.

                    

stk2  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder                                          formanden og/eller næstformanden er til stede.

 

        Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens, og i dennes fravær                                     næstformandens, stemme udslagsgivende.

      

stk3  Bestyrelsen fører et beslutningsreferat.

        

stk4  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver.

 

§ 7.    Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden ved udsendelse af dagsorden. Indkaldelse kan kræves af et flertal af bestyrelsen.

 

§ 8.   Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med 14 dages varsel. Skriftlig dagsorden til medlemmerne eller ved annoncering i Dagspressen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d.24-2.

        

stk2  Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

                 1. Valg af stemmetællere.

                 2. Valg af dirigent.

                 3. Bestyrelsen beretning ved formanden.

                 4. Kassererne fremlægger det revidere regnskab.

                 5. Fastsættelse af kontingent.

                 6. Behandling af indkomme forslag.

                 7. Valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

                 8. Eventuelt.

 

         stk3  Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke                         udøves stemmeret ved fuldmagt.

         stk4  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden, mindst 3                                   bestyrelsesmedlemmer eller 1/5 af medlemmerne udtrykker ønske herom med angivelse af emne. Ønsket fremsættes skriftligt overfor formanden, der foranlediger den ekstraordinære generalforsamling afholdt inden 1 måned efter modtagelsen af begæringen.  

         stk5  Såfremt et emne er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan det tidligst genoptages på den førstkommende generalforsamling.

 

§ 9.   Regnskabet føres af kassereren, der efter revisionens gennemgang og påtegning                fremlægger det for generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 10. Foreningen tegnes udadtil af formanden og mindst et af bestyrelsesmedlemmerne. Ved økonomisk forpligtelse af foreningen kræves bestyrelsens underskrift,   kassereren har fuldmagt til at hæve nødvendige midler til foreningens drift på disse konti.

 

§ 11. Ændring af vedtægter kan ske på en generalforsamling med simpelt stemmeflertal under forudsætning af, at ændringerne er anført i indkaldelsen.

 

§ 12. Beslutning om foreningens ophævelse kan træffes på en generalforsamling, hvor emnet fremgår af dagsordener, og hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og såfremt mindst halvdelen af de fremmødte stemmer for ophævelsen.

         Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig og forslaget ikke forkastes, skal          bestyrelsen med sædvanlig varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes indenfor en måned og hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

         stk2.   I tilfælde af nedlæggelse af foreningen tilfalder foreningens midler medlemmerne.

 

         stk3.  Den siddende bestyrelse fungerer, indtil foreningens forretninger er                                    afviklet.

 

 

 

Underskrevet af bestyrelsen, Lendemark den 12-3-2015